Licznik odwiedzin: 260364

Aktualności

Nowość - Wielointeligentne odkrywanie świata - program edukacji wczesnoszkolnej

25.03.2011

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej opracowany został na podstawie koncepcji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym Wielointeligentna edukacja dla dziecka. Inspiracją do powstania tej koncepcji były pedagogiczne implikacje teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dziećmi, pochodzące z różnych krajów i systemów edukacyjnych, wyniki ogólnopolskich badań dojrzałości szkolnej sześciolatków opublikowane w raporcie „Sześciolatki w Polsce” oraz model edukacyjny stworzony dla projektu edukacyjnego finansowanego z EFS i budżetu państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.  

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17).  Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Program  Wielointeligentne odkrywanie świata przygotowany został dla I etapu edukacyjnego. W programie zaprezentowano jego teoretyczne podstawy, opisano możliwości uczniów i sposoby ich odkrywania w świetle przyjętych założeń teoretycznych, szczegółowo określono fundamentalne cele kształcenia i wychowania. Zgodnie z założeniami Gardnerowskiej teorii inteligencji ujęto je w podziale na 8 sfer zdolności uczniów. Uwzględniono treści kształcenia zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów, odnoszące się do uczniów kończących naukę w klasie I i do uczniów kończących klasę III. Zaprezentowano także sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem warunków realizacji programu. Przedstawiono kryteria i metody oceny oraz sprawdzania osiągnięć uczniów, a także ewaluację.

Zachęcamy Państwa nauczycieli do wykorzystania programu w codziennej pracy.

Program można zamówić przy pomocy naszego formularza zamówień lub telefonicznie.

 

Powrót