Pomoce szkolne, Naukowe, dla Uczniów oraz Studentów: Reymonta 62, 97-500 Radomsko sekretariat@edukacyjni.pl Kontakt do sklepu: 50791249

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

Wielointeligentna edukacja dla dziecka to koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym opracowana przez dr Aldonę Kopik oraz mgr Monikę Zatorską, jako odpowiedź na potrzeby zmian we wczesnej edukacji dziecka.

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:

  • ♦teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,
  • ♦szeroko rozumianej diagnozie, rozpoznawaniu możliwości dziecka,
  • ♦indywidualizacji aktywności edukacyjnej,
  • ♦tworzeniu inspirującego środowiska edukacyjnego – Krain Zabaw, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się,
  • ♦dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, w tym dialogu z dzieckiem.
  • wybór elementów wyprawki szkolnej, oraz toreb studenckich i młodzieżowych Radomsko

Osnowę koncepcji stanowi głęboko humanistyczna teoria wielorakich inteligencji, której twórcą jest Howard Gardner, neurolog i psycholog (specjalista z zakresu psychologii kognitywnej), profesor Harvardu, laureat przeszło dwudziestu doktoratów honoris causa uniwersytetów i szkół wyższych w wielu krajach.

Uważa on, że inteligencja to potencjał biopsychologiczny, służący przetwarzaniu specyficznych form informacji w określony sposób. Wymienia aż 8 odrębnych typów inteligencji składających się na indywidualny profil inteligencji każdego człowieka. Profil ten jest dynamiczny i podlega ciągłym zmianom. Określenie tego profilu, czyli układu naszych mocnych i słabych stron, poznanie jak (w jaki sposób) jesteśmy zdolni, pozwala rozwijać i wykorzystywać cały wachlarz naszych możliwości.

 

Taki Wachlarz możliwości przedstawiamy jako autorski graficzny symbol koncepcji  Wielointeligentnej edukacji dla dziecka

Dzięki wykorzystaniu teorii Howarda Gardnera, zmieniając spojrzenie na intelektualne sprawności człowieka, możemy tworzyć nową wizję edukacji.

Pragniemy, aby ta koncepcja stała się bliska wszystkim nauczycielom, aby była przez nauczycieli rozwijana i wzbogacana dla dobra dzieci. Obserwujemy, że praca oparta na naszej koncepcji wywołuje wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że stanie się podstawą rozbudzenia na nowo kreatywności, wyjścia poza schematy i narzucane rozwiązania; szansą na zmianę zawodową dla nauczycieli twórczych, aktywnych, poszukujących.

Poniżej przedstawiamy własną graficzną symbolikę i krótkie opisy inteligencji wyodrębnionych przez Howarda Gardnera:

 

 

 

Inteligencja językowa – charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo.

 

 

Inteligencja matematyczno-logiczna – charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest poprzez ciągi zdarzeń oraz liczby.

 

 

Inteligencja ruchowa – charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami. Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

 

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna – charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

 

 

Inteligencja muzyczna – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm i melodię.

 

 

Inteligencja przyrodnicza – charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

 

 

Inteligencja interpersonalna – charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienia innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.

 

 

Inteligencja intrapersonalna – charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami, poszukiwanie odpowiedzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie.

 

Pragniemy wspomagać nauczycieli w skutecznej realizacji założeń reformy programowej, wspierać proces diagnozy zdolności i zainteresowań uczniów oraz wyrównywania ewentualnych deficytów w sferze motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, wskazać możliwości bezpiecznej i przyjaznej organizacji zajęć przedszkolnych i szkolnych oraz pozalekcyjnych. Nasze pomysły mogą wykorzystać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz nauczyciele–wychowawcy świetlic szkolnych, a także specjaliści pracujący z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym podczas zajęć artystycznych, twórczych, wyrównawczych, korekcyjnych, terapeutycznych i innych.

 

Proponujemy wykorzystanie autorskich narzędzi wspierających proces diagnozy. Na bazie rzetelnej i obiektywnej diagnozy prowadzonej wspólnie z rodzicami dziecka, każdy nauczyciel może organizować zajęcia w taki sposób, aby indywidualizować zarówno cele i treści, jak i metody czy też formy pracy z dziećmi oraz dobierać środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Praktyczne pomysły realizacji koncepcji prezentujemy podczas warsztatów dla nauczycieli oraz spotkań dla rodziców, które realizujemy poprzez działalność naszej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Europejskie Centrum Edukacji na terenie całego kraju.

 

Proponowana przez nas koncepcja przewiduje stworzenie w miejscach zabaw w szkole lub przedszkolu inspirującego środowiska edukacyjnego, Krain Zabaw Dziecięcych: Krainy Ruchu Twórczego, Wiedzy i Wyobraźni. W zależności od możliwości lokalowych placówki mogą one istnieć niezależnie od siebie lub stanowić integralną całość. Krainy Zabaw to interesujące miejsca zabawy i pracy dzieci, które odkrywają swoje możliwości, rozwijają pasje, talenty i zainteresowania. Miejsca te, przygotowane specjalnie dla dzieci, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, mogą być zlokalizowane w salach zajęć szkolnych, przedszkolnych, świetlicach lub innych miejscach na terenie placówki oświatowej. Powinny one zachęcać i prowokować dzieci do wyruszenia w fascynującą podróż do świata ruchu twórczego, wiedzy i wyobraźni. Każda Kraina stanowi nowe wyzwanie, wyzwala kreatywność, chęć przekształcania iistniejącej rzeczywistości i działania. Dziecko także może samodzielnie uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej. Im większy wpływ ma ono na tworzenie tej przestrzeni, tym bardziej staje mu się ona bliska, daje poczucie bezpieczeństwa, ale także stymuluje do aktywności.

 

Kraina Ruchu Twórczego

 

Ruch jest podstawą funkcjonowania i uczenia się dziecka. Prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny stanowi istotny czynnik rozwoju wszelkich umiejętności i prawidłowego funkcjonowania ucznia. Dziecko musi mieć możliwość realizowania naturalnej potrzeby ruchu, przestrzeni, poznania i bezpieczeństwa. Aktywność ruchowa wzmacnia, kształtuje i usprawnia organizm. Środki dydaktyczne inspirujące do zabawy, sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu aktywności fizycznej i rozwijające koordynację wzrokowo–ruchową dzięki swej atrakcyjności zachęcają dzieci do podejmowania wysiłku, organizowania zabaw, wzajemnej współpracy i twórczego wykorzystywania środowiska edukacyjnego.

 

Kraina Wiedzy

 

Kraina Wiedzy to miejsce, w którym każde dziecko ma szansę na zaspokojenie potrzeby wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata. Rozwijanie zainteresowań dzieci, wzbudzanie fascynacji światem i nauką, poszerzanie horyzontów, wskazywanie drogi dochodzenia do wiedzy, pomoc w opanowaniu sztuki zadawania pytań i zdobywania na nie odpowiedzi jest istotnym elementem wspólnego działania nauczyciela i ucznia. Nowoczesny nauczyciel potrafi poznać i zaspokoić podstawowe potrzeby psychofizyczne swoich wychowanków, wspomaga ich rozwój, aktywność i inicjatywę poznawczą, wdraża do aktywnego uczestnictwa. Środki dydaktyczne zgromadzone w Krainie Wiedzy zachęcają i aktywizują ucznia do samodzielnego doświadczania i kreowania rzeczywistości, wspierają rozwój.

 

Kraina Wyobraźni

 

Środki dydaktyczne znajdujące się w Krainie Wyobraźni wspierać będą dzieci w procesie nabywania umiejętności językowych w zakresie języka polskiego i obcego, rozumienia sztuki, wychowania do odbioru i tworzenia muzyki, wypowiadania się poprzez różnorodne formy plastyczne i małe formy teatralne, rozwijania zainteresowań czytelniczych, kształtowania umiejętności społecznych. Zgromadzone powinny być tu przedmioty ułatwiające zabawę w teatr, tworzenie muzyki i prac plastycznych, rozwijające wyobraźnię i inspirujące twórczość dziecięcą, zachęcające do wzbogacania umiejętności językowych. Wszelka działalność artystyczna uwrażliwia człowieka na potrzeby innych ludzi. Pozwala rozumieć przeżycia i emocje.

 

Czas więc, aby wyruszyć w tę fascynującą podróż…

 

Zachęcamy Państwa do dogłębnego poznania koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka poprzez uczestnictwo w warsztatach organizowanych na terenie placówek oraz w szkoleniach otwartych, a także lekturę książki „Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka” i wykorzystanie programu edukacji wczesnoszkolnej „Wielointeligentne odkrywanie świata” oraz programu wychowania przedszkolnego „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu”.

 

Zapraszamy także do zakupu poprzez naszą firmę środków dydaktycznych, służących zabawie i pracy w Krainach Zabaw Dziecięcych. Bogatą ofertę środków dydaktycznych można znaleźć w zakładce OFERTA SPECJALNA i w naszych katalogach (oferujemy ceny producentów). Służymy także doradztwem w zakresie doboru środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb  placówek.

 

Życzymy wspaniałych efektów w pracy z dziećmi.

 

Sukces dziecka jest także sukcesem jego nauczyciela i rodziców