Opis książki i fragmenty recenzji

Książka prezentuje autorską koncepcję opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz praktyczne pomysły jej wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przybliża jedną z najnowszych teorii psychologicznych wykorzystywaną przez pedagogów w wielu krajach świata do tworzenia innowacyjnych zmian w edukacji. W myśl tej teorii każdy człowiek jest wyjątkowy, posiada wiele różnych inteligencji. Może rozwijać nie tylko zdolności specjalne, ale także swoje słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron. Dotychczas szczegółowo opisano osiem inteligencji: językową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, ruchową, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną, intrapersonalną. Określenie profilu inteligencji człowieka, czyli układu jego mocnych i słabych stron, poznanie jak (w jaki sposób) człowiek jest zdolny pozwala rozwijać i wykorzystywać pełen wachlarz jego możliwości.

 

Wielorakie podróże - edukacja dla dziecka Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej
- jedyna taka pozycja na rynku, która w sposób całościowy ujmuje modelowe zmiany
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

„W książce prezentujemy autorską koncepcję Wielointeligentnej edukacji dla dziecka. U jej podstaw leży teza, że każde dziecko jest potencjalnie zdolne do rozwinięcia zdolności w różnych dziedzinach. Każde jest wyjątkowe, ma prawo do pełnego rozwoju umysłowego, fizycznego, motorycznego, emocjonalnego i społecznego. Rolą dorosłych jest wspierać jego zdolności, pasje, talenty, zainteresowania, ale także rozwijać słabsze strony poprzez wykorzystywanie mocnych. Pragniemy, aby nasza koncepcja zainspirowała nauczycieli do własnych przemyśleń i podejmowania kreatywnych działań dla dobra dziecka. Ukazujemy nowe możliwości tworzenia, odkrywania i doświadczania świata, aby motywować nauczycieli do wyruszenia z dziećmi w fascynującą, edukacyjną podróż. Mamy nadzieję, drodzy czytelnicy, że koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka stanie się Waszą koncepcją, i że to dzięki Wam i wspólnie z Wami będziemy ją nadal udoskonalać i wzbogacać”.

Aldona Kopik, Monika Zatorska

 

Filarami autorskiej koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka są:

  • Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,
  • Indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się,
  • Szeroko rozumiana diagnoza i rozpoznawanie możliwości dziecka,
  • Wzajemny dialog wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego,
  • Krainy Zabaw – inspirujące środowisko edukacyjne, w którym dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się.

Pomysły praktyczne zawarte w publikacji pokazują rozwiązania metodyczne i organizacyjne oraz aranżację inspirującego środowiska edukacyjnego w postaci Krain Zabaw, wyposażonego w środki dydaktyczne wspierające rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny dziecka. Mogą wykorzystać je nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz nauczyciele-wychowawcy świetlic szkolnych, a także specjaliści pracujący z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym podczas zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, artystycznych, twórczych, korekcyjnych i innych.
Integralną częścią książki są materiały zamieszczone na płycie CD, narzędzia wspierające diagnozę profilu inteligencji.

Z recenzji:

„W książce ukazane są interesujące sposoby rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, odkrywania swoich możliwości, poznawania świata, samodzielnego poszukiwania i odkrywania informacji przez dzieci, uczenia się przez doświadczenie, tj. samodzielne odkrywanie, badanie, poszukiwanie. Na uznanie zasługuje autorskie podejście Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej do koncepcji edukacji dziecka, której podstawą jest założenie o potencjalnych zdolnościach każdego dziecka.”

prof. dr hab. Bożena Muchacka

„(…) Narzędzia oceniam bardzo pozytywnie zarówno na poziomie formalnym, jak i merytorycznym (zgodność z koncepcją H. Gardnera). Uważam również, iż na uwagę zasługuje nie tylko ich wartość diagnostyczna, ale przede wszystkim znaczenie dla właściwie planowanej dalszej pracy nad sobą lub nad wychowankiem, sprzyjanie działaniom nad wzmacnianiem słabszych obszarów szeroko rozumianego intelektu i wykorzystanie mocnych stron dla możliwych osiągnięć.
Praca autorek jest ze wszech miar przydatna, warta upowszechnienia, może przynieść wiele korzyści dzieciom, stanowić pomoc dla rodziców i nauczycieli, a osobom dorosłym poszerzy samowiedzę i samopoznanie dla dalszej pracy nad sobą”.

dr Ewa Klimas-Kuchtowa