Opis książki i fragmenty recenzji

 

Wstęp (fragmenty)

Efektywność oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na etapie przedszkola w dużym stopniu zależy od postawy nauczyciela. Nauczyciel jest odpowiedzialny za wybór programu wychowania przedszkolnego, którego realizacja będzie służyła dobru dziecka, jego rozwojowi. Program wychowania przedszkolnego Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17). Załącznik nr 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W programie Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu zaprezentowane zostały jego podstawy teoretyczne, opisane możliwości dzieci oraz sposoby ich odkrywania w świetle przyjętych założeń, szczegółowo określone zostały cele kształcenia i wychowania w podziale na 8 sfer zdolności dzieci, zgodnie z założeniami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Przedstawione zostały także treści edukacyjne i przykładowe propozycje ich realizacji oraz założone w wyniku realizacji programu osiągnięcia dzieci kończących przedszkole. Zaprezentowano także sposoby realizacji celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem warunków realizacji programu i indywidualizacji pracy z dzieckiem. Program zawiera również propozycje metod i narzędzi służących prowadzeniu diagnozy przedszkolnej, analizie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

Rolą nauczyciela jest rozpoznanie możliwości i wspieranie dziecka w rozwoju. Wspólne, wielointeligentne odkrywanie świata jest edukacyjną podróżą, źródłem radości i satysfakcji oraz szansą na osiągnięcie sukcesu przez każde dziecko. Realizacja programu sprzyja procesowi wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także jest szansą dla nauczyciela przedszkola na rozbudzenie na nowo kreatywności, odnalezienie indywidualnej drogi, doświadczania własnej kompetencji, czerpania radości z przebywania z dzieckiem i dla dziecka. Zmiana, która pozwala postrzegać każde dziecko, jako dziecko zdolne, wymagać może wysiłku, autorefleksji i doskonalenia warsztatu pracy, a niekiedy także pokonania oporu tradycjonalistów, którzy nie dostrzegają potrzeby zmian. Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym nie może być ujęta w sztywne ramy. Musi być elastyczna i otwarta na każde dziecko. Nauczyciel ma szansę być twórcą, a nie realizatorem i odtwórcą. To dziecko, a nie program, jest wartością nadrzędną. „Program, którego celem jest uwzględnianie indywidualnych różnic między dziećmi, powinien doprowadzić do stworzenia rodziny zindywidualizowanych podejść do dzieci.

Nauczyciel ma szansę na własną twórczość, jeżeli każde spotkanie z dziećmi będzie postrzegał jako niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalne są wszystkie dzieci. Praca nie może opierać się na odtwarzaniu gotowych schematów zajęć każdego dnia aktywności dziecka. Nie ma wtedy miejsca na indywidualizację pracy. Gotowe scenariusze zajęć mogą stanowić jedynie inspirację, najważniejsza jest jednak ich interpretacja.

Program Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu jest propozycją dla każdego nauczyciela, który zechce podjąć wyzwanie świadomego i skutecznego wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

 

Fragmenty recenzji


"Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu" to edukacyjny manifest najnowszej generacji z jego praktyczną egzemplifikacją. Propozycja autorek dotyczy wykorzystania teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym (…) Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi, w przedłożonych w dokumencie treściach programowych widoczna jest idea konsekwentnego pielęgnowania wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka. Stanowi to fundament dla indywidualizacji, czyli kształcenia dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (…) Zawarte w Programie treści i propozycje działań sprzyjają prowadzeniu dialogu przez podmioty współuczestniczące w procesie nauczania i wychowania dzieci. Fundamentalne znaczenie Autorki przypisują organizacji inspirującego środowiska edukacyjnego nazwanego przez nie Krainami Zabaw Dziecięcych, wieloaspektowo wspierającego rozwój (…) Nauczyciel ma możliwość korzystania z programu, pracując  z dziećmi o różnym poziomie możliwości i umiejętności. Dołączone narzędzia diagnostyczne w istotny sposób ułatwią osobie posługującej się recenzowanym programem projektowanie ofert i różnicowanie oczekiwań w stosunku do dzieci (…) Szczególnie cenne jest to, iż propozycje zawarte w dokumencie autorki potraktowały jako przykłady i inspirację dla nauczycieli, którzy jako osoby poszukujące, kreatywne i fachowe wzbogacą ich propozycje o wiele innych, ciekawych pomysłów.

 

Z recenzji dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn